FN’s racediskriminationskonvention (RDK, ICERD) 
Efter FN’s Racediskriminationskonvention omfatter racediskrimination enhver forskel, udelukkelse, begrænsning eller fortrinsstilling på grundlag af race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse, hvis formål eller virkning er at ophæve eller svække den ligelige anerkendelse, nydelse eller udøvelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på det politiske, økonomiske sociale, kulturelle eller et hvilket som helst andet område af samfundslivet. Personer, der ikke mener at myndighederne i Danmark har gjort nok for at modvirke racisme i bestemte sager kan klage til CERD.  Danmark kan dog ikke straffes for ikke at følge CERD’s afgørelse eller kritik.
Ca. hvert 4. år skal Danmark indberette om udviklingen på området til den komité, CERD, der overvåger, om Danmark overholder racediskriminationskonventionen. Såvel regeringen som NGO’er og borgere kan indsende information om Danmark til CERD. Herefter vil der være dialog og til sidst et møde mellem komiteen og relevante embedsmænd og ministre, herunder opsamling på, hvad Danmark har gjort for at leve op til kritikken fra tidligere eksaminationer af CERD. Til slut vil CERD efter høring af regeringen udsende en rapport om Danmarks tilstand vedrørende diskrimination, med positive og negative forhold og anbefalinger til forbedringer, ofte med krav om rapportering heraf.
Se CERD’s seneste rapport om Danmark fra 2015   Her anbefales bl.a. en national handleplan mod racisme og diskrimination.
Se regeringens svar fra 2016  
Se CERD’s gensvar
, hvor CERD kræver at Danmark ved næste rapportering informerer om fremskridt med at lave en handleplan, der bekæmper racisme og diskrimination, og for at inkludere flere med minoritetsbaggrunde på arbejdsmarkedet.

Øvrige FN konventioner: (find dem under indgangen: Konventioner)
I Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, artikel 2 står der:
Artikel 2. Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f. eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvadenten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.
I stort set alle FN’s konventioner står der i indledningen, eller i en af de første artikler i konventionen, at rettighederne i konventionen gælder alle uden forskelsbehandling af nogen art.
Det vil sige: Menneskerettighederne er universelle: de gælder alle og må ikke begrænses for nogen gruppe, uanset afstamning.

ECRI
ECRI er en komité under Europarådet, som har til formål at holde øje med, hvordan Europarådets medlemslande bekæmper racisme, diskrimination, fremmedhad, antisemitisme og intolerance. Ligesom FNs Racediskriminationskomité CERD indsamles data fra regeringer, fagfolk og NGO’er, og der aflægges rapport om situationen i de enkelte lande hvert 5. år. Der afholdes møder og rundbordssamtaler med deltagere fra det enkelte land. Rapporterne indeholder ligesom CERD’s rapporter hvad der er godt, hvad der er negativt, og hvilke forbedringer, man kunne ønske sig.
Se ECRIs seneste rapport om Danmark   (2017)