Nyheder

“Samfærdselstavler”: Færdselsregler for den gode sameksistens

På hjemmesiden for SOS Racisme kan du finde nogle "Samfærdselstavler" med færdselsregler for den gode sameksistens. Der er både nogle "samfærdselsskilte" og nogle tomme skilterammer, som du selv kan fylde ud. Samfærdselsskiltene er designet af designeren Karen Margrethe Høskuldsson Se mere på SOS Racismes webside om Samfærdselstavler.
Læs videre ...

Ressourcer til ungdomsuddannelserne

SOS Racisme har oprettet et website med undervisnings- og inspirationsmaterialer til studerende og undervisere på ungdomsuddannelserne: . Her kan man finde Minileksikon 2020: Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination. Under Konventioner ses de vigtigste menneskerettighedskonventioner, Danmark har ratificeret. Der er fagindgange for dansk, engelsk, fransk, tysk, historie, samfundsfag og religion med emner og inspiration til opgaver eller undervisning, litteraturhenvisninger og enkelte materialer, især under indgangen Racisme. Desuden ses resultaterne af de bedste bidrag fra en digt- og essay-konkurrence for gymnasiet i 2014. Under Undervisningsspil er beskrevet aktiviteter og spil, som kan bruges i en klasse. Endelig er der links til relevante hjemmesider. På hjemmesiden under Materialer ses: MINILEKSIKON 2020: Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination Tidsskriftet SOS Racisme (2 gange om året) Pressemeddelelser og høringssvar Gymnasieelevers digte og essays Internationale rapporter om diskrimination i Danmark CERD om Danmark ECRI om Danmark UPR vurdering af Danmark EU om Danmark Desuden en side om Nyheder og artikler med mange interessante artikler, en side Om diskrimination og racisme, en side om Aktiviteter, og Om os om SOS Racisme. Videoer og quiz om diskrimination, fordomme, stereotyper og racisme Websitet: Understanding Prejudice handler om fordomme, racisme og diskrimination, og om hvordan man kan imødegå det. Her findes…
Læs videre ...

En handleplan mod racisme og diskrimination

De seneste rapporter fra CERD, ECRI og FNs upr-vurdering om Danmark har alle meget kraftigt anbefalet Danmark at gennemføre en omfattende handleplan mod racisme og diskrimination. Det har SOS Racisme også gjort ved mange henvendelser til Folketinget, og samtidig er mange indsatser for inklusion og mod diskrimination nedlagt i starten af nullerne, hvor man samtidig indførte en stram udlændingepolitik. Alternativet har fremlagt en Antiracistisk handleplan, Maj 2019 Handleplanen er delt op i tre hovedafsnit: En lovgivning, der ikke Racisme skal have En bedre offentlig samtale og redskaber til at bekæmpe Handleplanen anviser muligheder for forbedringer af den aktuelle tilstand i Danmark på mange forskellige områder: afskaffelse af diskriminerende love, bedre håndtering og efterforskning af racistisk kriminalitet. Også forskning og uddannelse om racisme, diskrimination, ligebehandling,  menneskerettigheder og mangfoldighed skal styrkes, og Racediskriminationskonventionen skal indkorporeres i dansk lovgivning.
Læs videre ...

Rapporter og statistik om racistisk kriminalitet i Danmark

Rigspolitiet og PET I ca. 25 år har PET stået for at samle underretninger om racistisk og antireligiøs kriminalitet i Danmark. Rigspolitiet har i 2015 overtaget den landsdækkende registrering af hadforbrydelser anmeldt til politiet, opdelt efter tre grupper af motiver: race (inkl. hudfarve og etnicitet), religion og seksuel orientering (LGBTI). Det er politiet, der bestemmer, om og med hvilken prioritering sagerne skal efterforskes, og om der skal rejses tiltale, ofrene kan ikke indklage en person i retten udover ved civil søgsmål for æreskrænkelse. Rigspolitiet bruger søgenøgler for at identificere sager, der ikke af det lokale politi er behandlet som  hadforbrydelse eller racistisk overgreb. Antallet af racismesager er meget lavere i Danmark end i Sverige, hvor der ses med strengere øjne på racisme. Der er i Danmark et stort mørketal. I Justitsministeriets offerundersøgelse fra 2016 mener 7% af dem, der har været udsat for vold svarende til personer på et år, at den helt sikkert var racistisk motiveret, og yderligere 6% af de voldsramte mener, at den muligvis var racistisk motiveret – i alt ca. personer om året, der kan være ramt af racistisk vold. Hadforbrydelser der helt sikkert eller muligvis var motiveret af ofrets seksuelle orientering omfattede i alt ca.…
Læs videre ...

Dansk lovgivning om ligebehandling og racisme

Ligebehandlingslovgivning = antidiskriminationslovgivning Lov om etnisk ligebehandling Lov om etnisk ligebehandling indeholder et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling pga. race eller etnisk oprindelse. Det kan fx være strafbart at nægte personer adgang til et sted, en forestilling, sammenkomst eller lignende, der er åben for almenheden, hvis det sker pga. bestemte diskriminationsgrunde. Ligeledes må man ikke nægte at betjene alle personer på samme vilkår. Den regel brydes ofte, når udlændinge eller personer, der ikke er hvide, nægtes adgang til diskoteker. Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Lov om ligestilling af kvinder og mænd Straffeloven Lovgivning om racisme Racismeparagraffen, Straffelovens § 266 B:  "Stk 1: Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. : Ved straffens udmåling skal det betragtes som skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed." Se afgørelser efter racismeparagraffen i nogle principielle domme her Se antal anmeldelser og afgørelser efter racismeparagraffen frem til 2017 i Minileksikon 2018 Tabel…
Læs videre ...

Hvor kan man henvende sig ved racisme og diskrimination?

Anmeldelse af racisme og diskrimination   er et site for Center for Forebyggelse af Eksklusion, CFE. Du bør altid registrere dine oplevelser af diskrimination på  uanset om du er offer eller vidne. Her bliver det registreret anonymt, men IKKE automatisk anmeldt til politiet. Ved anmeldelse af digital racisme  til , skal du følge de tre trin i anmeldelsen her for at sikre brugbar dokumentation:  Opdager man racistiske ytringer på internettet kan man herudover bede redaktøren for sitet om at fjerne dem, i nogle tilfælde ved at trykke på en tast. Hvis du har været udsat for chikane, verbalt overfald eller vold, der kan betegnes som en hadforbrydelse, bør du også ALTID anmelde din oplevelse hos politiet. Hvis du vil anmelde en overtrædelse til politiet, kan du gøre det ved at ringe 112 hvis det er akut og alvorligt, eller 114. Du kan desuden anmelde noget, der ikke er akut via  . Anmeldelser skal ske til det lokale politi, der hvor forbrydelsen er begået. Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnet kan rådgive om sager, hvor man har oplevet diskrimination. Nævnet kan også behandle klager, som skal indgives skriftligt. Nævnet kan ikke behandle sager, der kræver vidneafhøring, evt. kan sagen tages op i retten. Diskrimination på arbejdsmarkedet: Er man i…
Læs videre ...

Begreber – racisme og diskrimination

Hvad er racisme ? Racisme kan bedst forstås som mobning af personer med anden etnicitet, fødeland, nationalitet, hudfarve, sprog eller religion på gruppeplan eller på samfundsplan. Racisme rammer typisk personer og grupper med anden etnicitet eller baggrund end flertallet i samfundet. Magtforholdet er typisk væsentligt ved racisme, på samme måde som ved mobning, ligesom racistiske handlinger, ytringer og strukturer de senere år har været led i magtkampe Danmark. Racisme skader ofrene fysisk, psykisk og socialt, forårsager moralske skader på dens udøvere og skader sammenhængskraft, tryghed og den gensidige tillid i samfundet. Man kan ikke bare ændre sin hudfarve. Racisme kan både opfattes som ideologi, holdning, handling og struktur. ”Race” er en social konstruktion. Menneske”racer” blev forsøgt defineret ud fra hudfarve, hovedform Moderne videnskab har opgivet bergebet ”race”, da variationen af gener inden for de enkelte ”racer” er meget større end imellem dem. Derfor er ”race” sat i anførselstegn her, ligesom det sker i mange videnskabelige tidsskrifter. Biologisk racisme bygger på ”race”genetikken, hvor nogle ”racer” opfattes som højerestående og fx mere intelligente, progressive og som bedre mennesker end andre. Kulturracisme eller nyracisme bygger på en forforståelse af, at folk med forskellig etnisk, sproglig, kulturel eller religiøs baggrund  - fx kristne og…
Læs videre ...