Anmeldelse af racisme og diskrimination

 AnmeldHad.dk er et site for Center for Forebyggelse af Eksklusion, CFE. Du bør altid registrere dine oplevelser af diskrimination AnmeldHad.dk  uanset om du er offer eller vidne. Her bliver det registreret anonymt, men IKKE automatisk anmeldt til politiet.
Ved anmeldelse af digital racisme  til AnmeldHad.dk, skal du følge de tre trin i anmeldelsen her for at sikre brugbar dokumentation: https://www.cfe.dk/saadan-gemmes-hele-traaden/
Opdager man racistiske ytringer på internettet kan man herudover bede redaktøren for sitet om at fjerne dem, i nogle tilfælde ved at trykke på en tast.
Hvis du har været udsat for chikane, verbalt overfald eller vold, der kan betegnes som en hadforbrydelse, bør du også ALTID anmelde din oplevelse hos politiet.
Hvis du vil anmelde en overtrædelse til politiet, kan du gøre det ved at ringe 112 hvis det er akut og alvorligt, eller 114. Du kan desuden anmelde noget, der ikke er akut via https://politi.dk/ . Anmeldelser skal ske til det lokale politi, der hvor forbrydelsen er begået.

Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet kan rådgive om sager, hvor man har oplevet diskrimination. Nævnet kan også behandle klager, som skal indgives skriftligt. Nævnet kan ikke behandle sager, der kræver vidneafhøring, evt. kan sagen tages op i retten.
Diskrimination på arbejdsmarkedet: Er man i fagforening, er det normalt fagforeningen, der skal føre sagen. Er man ikke i fagforening, eller vil fagforeningen ikke gå ind i ens sag, kan Ligebehandlingsnævnet behandle klagen.
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af:
Alder, hudfarve, religion eller tro, national oprindelse, etnicitet, handicap, social oprindelse, politisk anskuelse, seksuel orientering eller køn.
Diskrimination på andre områder end arbejdsmarkedet: Når det gælder diskrimination på grund af køn, etnicitet, seksuel orientering eller handicap, behandler Ligebehandlingsnævnet også klager om forhold uden for arbejdsmarkedet. Ligebehandlingsnævnet kan f.eks. konstatere at et forhold er i strid med ligebehandlingslovene, samt underkende afskedigelser og evt. tilkende godtgørelser.
Når Ligebehandlingsnævnets sekretariat har modtaget klagen sender de et brev om at klagen er modtaget. Ligebehandlingsnævnet skal sørge for at fremskaffe de nødvendige oplysninger for at kunne afgøre, om man har været udsat for diskrimination, men man skal selv komme med information til sagens oplysning, og man kan få vejledning i nævnets sekretariat. Som en del af sagsbehandlingen vil klagen blive sendt til høring hos den/dem, man har klaget over. Sagens oplysninger bliver ikke anonymiseret. Ligebehandlingsnævnet har p.t. en sagsbehandlingstid på 5 måneder. Hvis Ligebehandlingsnævnet finder, at der er sket diskrimination, og indklagede ikke vil efterkomme nævnets afgørelse, kan nævnet evt. tage sagen til domstolene på vegne af klageren. Hvis sagen kræver vidneudsagn eller afhøring, kan nævnet ikke behandle sagen, nogle sager vil kunne kan tages op i retten som civile søgsmål.
Sagsresummeer og afgørelser offentliggøres i anonymiseret form på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside og i Ligebehandlingsnævnets Nyhedsbreve.
Ligebehandlingsnævnet
Postadresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice
Telefon: 33 41 12 00, mandag – fredag 9-15
Mail: ast@ast.dk
Personlige oplysninger via sikkermail@ast.dk

Institut for Menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder yder bistand til ofre for diskrimination på grund af køn og race eller etnisk oprindelse ved at give rådgivning om retten til ikke at blive diskrimineret, og om hvor man kan gå videre med sin sag. Instituttet yder desuden juridisk bistand i forbindelse med sager, der allerede har været truffet en afgørelse om ved Ligebehandlingsnævnet. Det kan for eksempel være, hvis nævnet har afvist en sag, fordi den er bedre egnet at blive prøvet ved domstolene, og hvor du ønsker at gå videre med sagen. Instituttet fortæller, hvordan du bærer dig ad.
Institut for Menneskerettigheder
menneskeret.dk
Strandgade 56, 1500 København
Telefon: 32 69 86 66, tirsdag og torsdag kl. 10-12 og 13-15
Mail: ligebehandling@humanrights.dk

Andre rådgivninger
Du kan få gratis mundtlig rådgivning ved fremmøde hos en af Advokatvagterne på listen, men ikke hjælp til at føre en sag eller skrive et brev eller en anmeldelse. Der er desuden mange andre gratis rådgivninger, fx Borgerretshjælpen . Se også i Minileksikon under Rådgivninger.

Råd om Digital sletning på forskellige medier
https://redbarnet.dk/sletdet/

Offerrådgivning
Hvis man er offer for en forbrydelse, ved trusler og vold, og ved behov for hjælp i det videre forløb hos politiet og i retsvæsenet, eller hvis man er mærket af diskrimination eller racistiske handlinger er det relevant at få offerrådgivning. Det kan være en stor hjælp at genfortælle oplevelsen til én, der lytter, og en frivillig fra Offerrådgivningen kan nogle gange støtte som bisidder eller som mentor.
Landsdækkende telefon: 72 21 72 21. På Facebooksiden er der  telefonnumre til den lokale offerrådgivning i politikredsen, de fleste telefonnumre er døgnåbne.

Borgerrådgivere i kommuner
I nogle kommuner er der etableret en borgerrådgiver, som kan have mandat til at behandle klager over diskrimination. Borgerrådgiveren er ansat af kommunen, men er samtidig uafhængig af kommunen. Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og den praktiske opgavevaretagelse. Desuden yder borgerrådgiveren vejledning og konkret vejvisning i det kommunale klagesystem. Borgerrådgiveren kan endvidere være behjælpelig med at formulere klager over kommunens afgørelser. Man kan prøve at søge på kommunens hjemmeside efter Borgerrådgiver.
Københavns Kommune har ansat en borgerrådgiver, der yder gratis rådgivning og vejledning til borgere i kommunen, der har oplevet diskrimination og ønsker at klage, hvad enten diskriminationen er sket på grund af race, køn, alder, religion, handicap eller lignende.
Borgerrådgiveren
Vester Voldgade 2A 1552 København V.
Tlf.: 33 66 14 00
http://www.kk.dk/diskrimination/
email: borgerraadgiver@kk.dk

Politiet
Politiet kan modtage anmeldelser for overtrædelser af racismeparagraffen, og af Lov om etnisk ligebehandling, fx ved nægtelse af adgang til et diskotek pga. race eller etnicitet. Det er politiet, der afgør, om de vil efterforske sagen og om de vil rejse en sag. Nogle sager afgøres uden at komme for en ret ved bødeforlæg. Sagen skal anmeldes til politiet i den politikreds, hvor den har fundet sted, telefon, adresse og åbningstider kan findes på http://www.politi.dk .
Ved afvisning fra et diskotek el. lign., hvor man mener at afvisningen skyldes diskrimination, kan man ringe til politiet: 112. Evt. kan man ringe 114 hvis mindre akut. Det er politiet selv der afgør, hvordan de prioriterer deres ressourcer. Akut udrykning vil være det mest sikre, da et diskotek ellers vil kunne nå at slette overvågningsvideoen fra indgangspartiet, inden politiet evt. kommer ud.