Ligebehandlingslovgivning = antidiskriminationslovgivning
Lov om etnisk ligebehandling
Lov om etnisk ligebehandling indeholder et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling pga. race eller etnisk oprindelse.
Det kan fx være strafbart at nægte personer adgang til et sted, en forestilling, sammenkomst eller lignende, der er åben for almenheden, hvis det sker pga. bestemte diskriminationsgrunde. Ligeledes må man ikke nægte at betjene alle personer på samme vilkår. Den regel brydes ofte, når udlændinge eller personer, der ikke er hvide, nægtes adgang til diskoteker.
Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v..
Lov om ligestilling af kvinder og mænd

Straffeloven Lovgivning om racisme
Racismeparagraffen, Straffelovens § 266 B: 

“Stk 1: Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.
Stk.2: Ved straffens udmåling skal det betragtes som skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”
Se afgørelser efter racismeparagraffen i nogle principielle domme her
Se antal anmeldelser og afgørelser efter racismeparagraffen frem til 2017 i Minileksikon 2018 Tabel 7
Skærpet straf pga. racisme og lign., Straffeloven § 81, stk 6:
S”Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,(…)
6) at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende,”